Publikationen von A. Jendreieck

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Silva Aguirre, V.; Ruchti, G. R.; Hekker, S.; Cassisi, S.; Christensen-Dalsgaard, J.; Datta, A.; Jendreieck, A.; Jessen-Hansen, J.; Mazumdar, A.; Mosser, B. et al.; Stello, D.; Beck, P. G.; de Ridder, J.: Old puzzle, new insights: a Lithium-rich giant quietly burning Helium in its core. The Astrophysical Journal Letters 784 (1), L16, S. 1 - 6 (2014)
2.
Zeitschriftenartikel
Jendreieck, A.; Weiss, A.; Silva Aguirre, V.; Christensen-Dalsgaard, J.; Handberg, R.; Ruchti, G.; Jiang, C.; Thygesen, A.: Red giant oscillations: stellar models and mode frequency calculations. Astronomische Nachrichten 333 (10), S. 939 - 941 (2012)
Zur Redakteursansicht